امروز سه شنبه 25 خرداد ماه 1400 5156 051

بیمه پارسیان آبتین

1
شرايط عمومي بيمه نامه مسافران عازم به خارج از کشور
فصل اول : تعاريف
1. بيمه گر: شرکت بيمه پارسيان به آدرس تهران بلوار آفريقا، بالاتر از چهار راه جهان کودک، خيابان شهيد صانعي، پلاک 51
2. شرکت امدادرسان: شرکت امدادرسان شامل دفاتر و واحدهاي کمک رسان در خارج از کشور مي باشد که مي بايست مطابق با شرايط عمومي اين بيمه نامه به بيمه شدگان خدمات ارائه نمايند و مشخصات و شماره تماس آن در بيمه نامه درج شده است.
3. بيمه شده : عبارتست از ساکن و مقيم دائم ايران که دارنده بيمه نامه معتبر مسافرتي صادره از سوي شرکت بيمه پارسيان مي باشد.
4. اعضاي بلافصل خانواده : شامل همسر، فرزندان )داراي سن 51 سال يا کمتر(، والدين و يا هر شخص همراه بيمه شده که به صورت دايم با بيمه شده زندگي مي کنند.
5. کشور محل اقامت: همان محل اقامت و سکونت دائم بيمه شده است که در اين بيمه نامه کشور ايران مي باشد.
6. بيماري: هرگونه تغيير در سلامتي بيمه شده در طول مدت اعتبار بيمه نامه است که قانوناً توسط يک پزشک تشخيص و تاييد شده و شامل هيچ يک از دو گروه زير نباشد:
6 5 بيماري مادرزادي که در نتيجه عوامل ارثي يا عوارض دوران بارداري به هنگام تولد وجود - - داشته است.
6 2 بيماري سابقه دار که بيمه شده پيش از اخذ بيمه نامه به آن مبتلا بوده است. - -
7 بيماري حاد: هرگونه تغيير در سلامتي بيمه شده که نيازمند بستري شدن در بيمارستان - بيمه شده را از ادامه سفر در تاريخ برنامه » امدادرسان « بوده و بنا به نظر گروه پزشکي شرکت ريزي شده بازداشته و يا اينکه با خطر مرگ وي همراه باشد.
8 صدمات جسماني: عارضه پزشکي است که به واسطه يک عامل ناگهاني، قهري و خارج از - اراده و کنترل بيمه شده در طول مدت اعتبار بيمه نامه پديد آمده باشد. بيمه شده - » شرکت امدادرسان « 9 صدمات جسماني حاد: صدماتي که بنا به نظر گروه پزشکي را از ادامه سفر در تاريخ برنامه ريزي شده بازداشته و يا اينکه با خطر مرگ وي همراه باشد. بلافاصله مساعدت هاي ذکر شده مندرج در - » شرکت امدادرسان « : 11 پوشش و گستره آن  فصل دوم بيمه نامه را به علت بيماري و حوادث ناگهاني ناشي از وقايع غير قابل پيش بيني در طول سفر بيمه شده و در خارج از کشور محل اقامت وي به بيمه شده ارايه خواهد نمود، مشروط بر آنکه بيماري يا حادثه مذکور خارج از حوزه جغرافيايي مشخص شده و نيز مدت سفر مندرج در بيمه نامه بيمه شده )تاريخ اعتبار بيمه نامه( حادث نگرديده باشد. مفاد اين بيمه نامه پس از اتمام سفري که بيمه نامه به خاطر آن ابتياع گرديده و يا ورود بيمه شده به محل اقامت خود، هر کدام زودتر حادث شود، از درجه اعتبار ساقط مي گردد.
تذکر مهم: بيمه نامه هاي صادره طولاني مدت )بيش از 22 روز( براي سفرهاي متعدد بيمه شده در طول مدت بيمه نامه و در صورتي داراي اعتبار است که مدت هر سفر از 22 روز متوالي بيشتر نباشد.
11 . مدت پوشش: شرکت امدادرسان کمک رساني را تنها به هنگام سفر بيمه شده در خارج از کشور محل اقامت وي ارايه خواهد نمود مشروط بر اين که مدت هر سفر از 22 روز متوالي بيشتر نباشد.
فصل دوم : مزايا
الف( پوشش ها و مزاياي شخصي
1. هزينه هاي پزشکي و بستري در بيمارستان در خارج از کشور شرکت « در صورت بروز بيماري يا صدمات جسماني بيمه شده در خارج از کشور محل اقامت وي هزينه هاي معمول، متداول، لازم و معقول بستري در بيمارستان، جراحي، معاينات » امداد رسان پزشکي و داروي تجويزي از سوي پزشک بيمه شده را، تا سقف مبلغ مندرج در بيمه نامه تقبل خواهد نمود.
گروه پزشکي شرکت امدادرسان براي نظارت بر ارايه درمان شايسته به بيمه شده با مرکز درماني و پزشکان معالج تماس هاي تلفني لازم را برقرار خواهد نمود.
فرانشيز: 21 يورو در هر مورد خسارت است )به استثناي صدمات جسماني حاد و يا بستري شدن در بيمارستان بيش از 22 ساعت(
بيمه شده با توجه به منطقه سفر و ميزان حق بيمه پرداختي، مي تواند يکي از پوششهاي ذيل را خريداري نمايد:
پوشش هزينه هاي پزشکي تا سقف 10000 يورو براي کليه کشورهاي جهان -
پوشش هزينه هاي پزشکي تا سقف 00000 يورو و 10000 يورو براي کليه کشورهاي اروپايي -
پوشش هزينه هاي پزشکي تا سقف 50000 يورو براي کشورهاي حوزه خليج فارس، ترکيه، - خاورميانه و آفريقا
2. جابه جايي يا بازگرداندن بيمه شده به کشور در طول سفر در اثر بروز بيماري يا حادثه نسبت به انتقال وي به » شرکت امدادرسان « ، در صورت بروز حادثه يا بيماري ناگهاني بيمه شده يک مرکز درماني مجهز و يا بازگرداندن وي به کشور محل اقامتش اقدام خواهد نمود. با توجه به در مورد مراکز درماني اي » شرکت امددرسان « موقعيت يا وخامت حال بيمه شده، گروه پزشکي که بايد بيمه شده به آن انتقال يابد و يا لزوم بازگرداندن وي به کشورش تصميم گيري خواهد طي تماس هاي تلفني لازم با مراکز درماني و » شرکت امدادرسان « نمود. سپس گروه پزشکي پزشکان معالج بيمه شده در مورد انتقال يا بازگرداندن وي با مناسبترين وسيله، تصميم گيري مي نمايد. در مورد حوادث جزيي و يا بيماري هايي که به صورت سرپايي مداوا مي شوند و به اعتقاد بازگشت بيمه شده به کشورش مورد نياز نباشد، انتقال وي به » شرکت امدادرسان « گروه پزشکي مکاني که کمک هاي پزشکي کافي در دسترس باشد، به وسيله آمبولانس يا ساير وسايل نقليه انجام خواهد گرديد.
3. پرداخت هزينه هاي فوري دندانپزشکي
در صورت نياز، هزينه هاي فوري دندانپزشکي را به بيمه شده در خارج از » شرکت امدادرسان « کشور محل اقامت وي تا سقف 200 يورو در بيمه نامه 10000 يورويي، تا سقف 200 يورو در بيمه نامه 00000 يورويي و تا سقف 510 يورو در بيمه نامه 50000 يورويي پرداخت مي نمايد.
فرانشيز: 21 يورو در هر مورد خسارت دندانپزشکي است. اين هزينه ها به معالجه دندان درد، درمان عفونت و کشيدن دندان محدود مي گردد.
4. بازگشت اعضاي بلافصل خانواده همراه بيمه شده به کشور به محض بستري شدن بيمه شده به دليل بيماري ناگهاني و يا حادثه به مدت بيش از 50 روز و يا هزينه بازگشت يک نفر از اعضاي بلافصل خانواده همراه بيمه شده » شرکت امدادرسان « فوت وي به کشور مبدا )محل اقامت( را در صورت عدم توانايي به سفر با وسيله نقليه شخصي خود و يا وسيله نقليه اي که در ابتداي سفر مورد استفاده قرار گرفته بود، تقبل خواهد نمود.
5. بازگرداندن جسد متوفي
تمهيدات لازم براي انتقال و بازگرداندن جسد وي » شرکت امدادرسان « در صورت فوت بيمه شده را اتخاذ نموده و هزينه هاي مربوط به انتقال جسد بيمه شده به محل خاکسپاري يا مراسم ترحيم در کشور محل اقامت وي را تقبل مي نمايد.
تبصره: پرداخت هزينه هاي مربوط به خاکسپاري يا مراسم ترحيم از اين پوشش مستثني مي باشد.
6. سفر اضطراري يکي از اعضاي بلافصل خانواده
در صورتي که بيمه شده به علت حوادث يا بيماري مشمول اين بيمه نامه، بيشتر از 50 روز در مخارج انتقال يکي از اعضاي بلافصل خانواده وي را » شرکت امدادرسان « ، بيمارستان بستري شود از کشور محل اقامت بيمه شده، از جمله هزينه رفت و برگشت به محل بستري شدن و مخارج اقامت تا سقف 11 يورو براي هر روز، حداکثر به مدت 50 روز و تا مبلغ 110 يورو پرداخت خواهد نمود.
2
7. بازگشت اضطراري به کشور به دليل فوت يکي از اعضاي نزديک خانواده
هنگامي که بيمه شده به دليل فوت يکي از اعضاي خانواده )تا بستگان درجه دوم( خود ناچار به توقف سفر شود، چنانچه وي قادر به سفر با وسيله نقليه شخصي خود و يا وسيله نقليه اي که براي سفر اجاره شده است، نباشد. "شرکت امدادرسان "هزينه سفر او به کشور محل اقامتش را پرداخت خواهد نمود. بيمه شده مي بايست دلايل، اسناد يا گواهي هايي که موجب توقف سفر ارايه نمايد. » شرکت امدادرسان « وي شده است )گواهي فوت( را به
8. تحويل دارو
هزينه هاي ارسال اضطراري دارو در صورت فقدان آن در محل اقامت بيمه » شرکت امدادرسان « شده در خارج از کشور )مقصد بيمه نامه ( را، در صورتي که توسط پزشک معالج وي حتي پيش از سفر تجويز شده باشد، پرداخت خواهد نمود.
9. ارسال پيام ها و اطلاعات مراجع درماني در مواقع اضطراري مسئوليت ارسال پيام هاي اضطراري بيمه شده را در ارتباط با حوادث » شرکت امدادرسان « » شرکت امدادرسان « ، مشمول پوشش اين بيمه نامه بر عهده خواهد گرفت. به تقاضاي بيمه شده اطلاعات عمومي مراجع درماني نظير نام پزشکان، متخصصين، دندانپزشکان يا پيراپزشکان نزديک به محل، نشاني بيمارستانها، مراکز پزشکي، داروخانه ها و آمبولانس ها را به استثناي مراکز تشخيص درماني در اختيار بيمه شده قرار خواهد داد. –
11 . حواله تضميني وجوه نقد
وجوه مربوط به هر نوع وثيقه قانوني از جانب بيمه شده تا سقف حداکثر » شرکت امدادرسان «110  يورو را حواله خواهد نمود. بيمه شده مي بايست مبلغ مورد تقاضا را از قبل در دفاتر رسمي در ايران به صورت چک بانکي، حواله يا پول نقد به سپرده گذارد. » شرکت امدادرسان «
11 . حواله وجه نقد
چنانچه بيمه شده در طول مسافرت به خارج از کشور در نتيجه سرقت، مفقود شدن بار، بيماري يا حادثه )که مي تواند از طريق مدارک مربوطه نظير رسيد، تاييديه، شکوائيه رسمي و ... به به شرط سپرده گذاري مبلغ » شرکت امدادرسان « ، اثبات برسد( پول نقد خود را از دست بدهد مورد تقاضا در قالب چک بانکي، حواله يا پول نقد در دفتر رسمي خود در ايران نسبت به حواله حداکثر 110 يورو اقدام خواهد نمود.
12 . فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه در خارج از کشور
در صورت فقدان گذرنامه، گواهينامه رانندگي و شناسنامه بيمه شده در خارج از کشور محل هزينه هاي لازم » شرکت امدادرسان « ، اقامت دائم بيمه شده و در منطقه تحت پوشش بيمه نامه براي تهيه گذرنامه، گواهينامه رانندگي، شناسنامه المثني و يا مدارک کنسولي مشابه تا سقف 200 يورو را تقبل خواهد نمود.
13 . معاضدت حقوقي
هزينه هاي دفاع قانوني در مقابل اشخاص ثالث در دعاوي کيفري و مدني » شرکت امدادرسان « ناشي از حوادث رانندگي در خارج از کشور )در منطقه تحت پوشش بيمه نامه (را تا سقف حداکثر 5100 يورو يا معادل آن )به ارز کشور مورد دعوي( پوشش خواهد داد.
ب : پوشش ها و مزاياي مربوط به بار همراه مسافر
پرداخت هزينه هاي مربوط به بار و مايملک شخصي بيمه شدگان مطابق فهرست مندرج در بند ب براساس شرايط زير صورت مي گيرد:
تذکر مهم : اصل تاييديه حمل بار يا شکواييه مويد وقوع فقدان يا حادثه براي بار در کليه موارد ارايه شود. » شرکت امدادرسان « مي بايست به
1. جبران خسارت فقدان بار تحويلي به هواپيما علاوه بر » شرکت امدادرسان « در صورت فقدان بار ثبت شده توسط شرکت هواپيمايي حامل خسارتي که حامل ملزم به پرداخت آن است، ما به التفاوت آن را تا سقف حداکثر 200 يورو براي مجموعه بار و لوازم تحويل شده به هواپيما به بيمه شده پرداخت خواهد نمود. به همين منظور بيمه شده بايد فهرستي از مشخصات و محتويات، از جمله قيمت و تاريخ خريد تخميني هر قلم ارايه » شرکت امدادرسان « کالا، و هم چنين ميزان خسارت پرداختي توسط شرکت حامل را به نمايد.
پرداخت خسارت براساس روش توصيه شده به وسيله سازمان هاي بين المللي حمل بار محاسبه خواهد شد. حداقل زمان لازم براي مفقود دانستن دايم بار همراه مسافر، توسط شرکت حامل تعيين مي شود و از 25 روز کمتر نمي باشد. پول، جواهرات، کارتهاي اعتباري و نقدي و هرگونه سند از شمول اين تعهد مستثني مي باشند.
2. جبران خسارت تاخير در ورود بار همراه مسافر هزينه تاخير در ورود بار » شرکت امدادرسان « در صورتي که بار همراه مسافر ثبت شده باشد باشد، پس از گذشت » ياتا « همراه وي را مشروط به آن که شرکت هواپيمايي مربوطه وابسته به حداقل 6 ساعت تاخير، براي خريد ملزومات اساسي حداکثر تا سقف 500 يورو پوشش مي دهد. در کليه موارد، اسناد مويد وقوع حادثه که به تاييد شرکت هواپيمايي مربوطه رسيده باشد، مي بايست منضم به درخواست بيمه شده باشد.
3. يافتن و ارسال بار و ملزومات شخصي راهنمايي هاي لازم در خصوص نحوه گزارش سرقت يا فقدان بار و ملزومات » شرکت امدادرسان « شخصي را به بيمه شده ارايه نموده و براي يافتن آن همکاري خواهد نمود. در صورت يافته شدن ملزومات مذکور، شرکت حمل کننده انتقال آن را به مقصد مورد نظر بيمه شده يا کشور محل اقامت وي بر عهده خواهد گرفت. در اين صورت بيمه شده متعهد به عودت خسارت دريافتي در زمينه فقدان بار براساس اين بيمه نامه خواهد بود.
ج : پوشش تاخير در حرکت پس از خروج بيمه شده از ايران و شروع اعتبار بيمه نامه ، در صورتي که وسيله نقليه عمومي
به شرط » شرکت امدادرسان « ، مورد استفاده بيمه شده حداقل 6 ساعت تاخير حرکت داشته باشد ارايه نسخه اصلي صورت حساب هاي مربوطه، هزينه هاي اضافي تقبل شده به دليل اين تاخير )از قبيل هزينه هاي حمل و نقل، اقامت در هتل و همچنين غذا( تا سقف هاي مندرج در موارد زير را به وي جبران خواهد نمود:
5. در صورتي که تاخير بيش از 6 ساعت باشد، تا سقف 21 يورو .
2. در صورتي که تاخير بيش از 52 ساعت باشد، تا سقف 21 يورو اضافه بر بند يک.
0. در صورتي که تاخير بيش از 51 ساعت باشد، تا سقف 21 يورو اضافه بر بند دو.
2. در صورتي که تاخير بيش از 22 ساعت باشد، تا سقف 21 يورو اضافه بر بند سه.
حداکثر سقف تعهد بابت کليه موارد فوق 510 يورو مي باشد، هرگونه تاخير ناشي از اعتصاب کارکنان شرکت هواپيمايي فرودگاههاي مبدا و مقصد و يا شرکت هاي خدماتي طرف قرارداد آنها و همچنين تاخيرهاي مربوط به پروازهاي چارتر و غير عادي از اين تعهد مستثني مي باشند.
شراط و محدوديتهاي مربوط به بند ج )تاخير در حرکت( عبارتند از: -
5. پيش از آنکه درخواست خسارتي به موجب اين بخش از بيمه نامه مورد بررسي قرار گيرد، بيمه شده مي بايست تاييديه کتبي در مورد تاريخ و زمان حرکت و دلايل تاخير را از شرکت حامل يا نمايندگان آن ها دريافت نمايد.
2. خسارت هاي مربوط به اين بخش از تعهدات از زماني که به موجب تاييديه رزرو جا، براي حرکت بيمه شده مقرر بوده است محاسبه خواهد گرديد.
فصل سوم : وظايف بيمه گذار مشروط به تقاضاي بيمه شده » شرکت امدادرسان « 5. در صورت بروز هرگونه خسارت، مسئوليت نسبت به غرامت يا منافعي است که تابع شرايط اين بيمه نامه باشد.
2. در صورت بروز هرگونه خسارت ناشي از اين بيمه نامه، بيمه شده موظف است:
الف هرگونه تمهيدات لازم براي به حداقل رساندن خسارت را اتخاذ نمايد. - از طريق شماره هاي مرکز – » شرکت امدادرسان « ب ضمن تماس تلفني در اسرع وقت با پاسخگويي 22 ساعته که در برگه بيمه نامه درج شده است، خسارت را اعلام و منافع مورد نياز را مشخص نمايد.
3
ج کليه اطلاعات مربوطه شامل نام کامل بيمه شده ،شماره و تاريخ اعتبار بيمه نامه ،شماره – گذرنامه ،نشاني محل اقامت در خارج از کشور و شماره تماس ،شرح مختصر حادثه ، بيماري و نوع قرار دهد. » شرکت امدادرسان « کمک مورد درخواست را در اختيار
د هيچ گونه مسئوليتي را در قبال تعهدات بيمه گر نپذيرد. –
ه .در موارد بستري ،حداکثر ظرف مدت 561 ساعت )هفت روز(از زمان بستري شدن و يا مشاوره پزشکي و قبل از ترخيص ،مراتب به شرکت امداد رسان اعلام گردد.خسارت اعلام شده پس از اين مهلت ، منتفي تلقي شده و مورد قبول شرکت کمک رسان نخواهد بود.
و . در تمام موارد ،شرکت کمک رسان با موافقت پزشک معالج ،تاريخ و نوع وسيله حمل را تعيين مي کند.حمل و نقل پزشکي و يا بازگردانيدن به کشور با آمبولانس هوايي محدود به حمل داخل يک قاره است.زمانيکه شرکت کمک رسان ، هزينه حمل و نقل بيمه شده را پرداخت مي نمايد ، بيمه شده مي بايست قسمتي از بليط خود را که از آن استفاده نشده است به شرکت کمک رسان واگذار نموده و يا معادل ريالي آن را پرداخت نمايد.
0. در صورتي که هر يک از خدمات منافع مشمول اين بيمه نامه قبلا تحت پوشش بيمه ديگري مسئوليتي در قبال آن نخواهد داشت. » شرکت امدادرسان « ، قرار گرفته باشد هرگونه هزينه اي را که از پيش مورد تصويب قرار نگرفته، جبران ننموده » شرکت امدادرسان « .2 و يا جبران آن را مورد بررسي قرار نخواهد داد.
1. بيمه گذار مي بايست از هر عملي که اقدام شرکت کمک رسان را عليه مسئول حادثه)در صورت وجود( مشکل و نامقدور مي سازد خودداري نمايد.
6. بيمه گذار مي بايست کليه مدارک و مستندات لازم را براي بازيافت خسارت از منابع مربوطه ،تهيه و در اختيار شرکت کمک رسان قرار دهد.
7.تيم پزشکي و يا نمايندگان شرکت کمک رسان بايد به بيمه شده دسترسي داشته باشند تا بتوانند از اوضاع وي ارزيابي دقيق به دست آورند.در صورتي که اين دسترسي وجود نداشته باشد و يا از آن ممانعت شود)مگر در موارد قابل قبول(بيمه شده مشمول خدمات نخواهد بود. پيش » شرکت امدادرسان « هزينه هاي از پيش تصويب شده مي بايست شامل خسارت دريافتي از از ارسال رسيدهاي رسمي و نامه حاوي دلايل و شرايط عدم دريافت مستقيم هزينه هاي ادعايي باشد. » شرکت امددرسان « خدمات از
فصل چهارم : استثنائات عمومي
موارد زير به عنوان اصول کلي از پوشش ها و مزاياي اين بيمه نامه مستثني مي باشند:
5. مواردي که به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه سوء نيت بيمه شده، مشارکت وي در اقدام جنايي يا ناشي از اعمال تقلب آميز و يا بي توجهي و بي احتياطي جدي وي حاصل شده باشد. عواقب اقدامات بيمه شده در حال اختلال مشاعر و يا معالجات رواني نيز مشمول اين پوشش نمي باشند.
2. عوامل و بلاياي طبيعي مانند سيل، زلزله، رانش زمين، آتشفشان، طوفان هاي موسمي غير طبيعي، سقوط اجسام از فضا، شهاب ثاقب و به طور کلي هرگونه پديده خارق العاده جوي، هوايي، زميني و يا وابسته به امور زمين شناسي.
0. وقايع ناشي از تروريسم، نافرماني يا آشوب هاي گروهي.
2. وقايع يا اقدامات نيروهاي مسلح يا نيروهاي امنيتي در زمان صلح.
1. جنگ با اعلام يا بدون اعلام قبلي و هرگونه درگيري يا مداخله بين المللي با استفاده از زور و خشونت.
6. موارد ناشي از انرژي و پرتوهاي هسته اي.
7. موارد ناشي از حضور بيمه شده در شرط بندي، درگيري و نزاع، به استثناي دفاع مشروع و يا ضرورت.
1. بيماري و يا صدمات جسماني که پيش از خسارت وجود داشته است.
2. موارد ناشي از شرکت بيمه شده در رقابت ها، ورزش ها و آزمايش هاي مقدماتي يا آموزشي.
50 . مبادرت به انجام ورزشهاي زير:
مسابقات اتومبيل راني و موتورسواري به هر روش، مسابقه شکار بزرگ در خارج از قلمرو اروپا، غواصي زير آب با استفاده از کپسول هوا، قايقراني در آبهاي بين المللي با وسيله اي که براي حمل و نقل عمومي مسافر ساخته نشده است. اسب سواري، کوه نوردي، غارنوردي، مشت زني، کشتي به هر شيوه، ورزش هاي رزمي، چتربازي، بالن سواري، سقوط آزاد، گلايدينگ و به طور کلي هر ورزش و تفريح که عرفاً خطرناک تلقي مي گردد.
55 . حضور در رقابت ها و تورنمنت هايي که به وسيله فدراسيون هاي ورزشي يا سازمان هاي مشابه برگزار مي شوند.
52 . اسکي و يا ساير ورزشهاي مشابه زمستاني و تابستاني خطرناک
50 . اشخاص مقيم دايم و يا دانشجويان خارج از ايران
52 . استفاده از وسايل غير مجاز ناوگان هوايي براي حمل و نقل عمومي مسافر و همچنين چرخ بال، به عنوان مسافر يا خدمه.
51 . حوادث ناشي از ريسک هاي شغلي بيمه شده که طبق قانون به عنوان حوادث شغلي يا کار قلمداد مي شوند. به » شرکت امدادرسان « 56 . خدماتي که راساً به وسيله بيمه شده، بدون اطلاع و موافقت قبلي استثناي موارد ضروري، انجام پذيرد. در موارد ضروري بيمه شده بايد اسناد و نسخه اصلي صورت حساب ها را به شرکت ارايه نمايد.
57 . عوارض يا صدمات جسماني ناشي از بيماريهاي مزمن يا بيماري هايي که پيش از تاريخ شروع اين بيمه نامه وجود داشته است.
51 . مرگ ناشي از خودکشي و همچنين صدمات جسماني و عواقب ناشي از اقدام به آن.
52 . موارد ناشي از بيماري ها و يا آسيب هاي ايجاد شده بر اثر مصرف ارادي الکل، دارو، مواد سمي، مواد مخدر يا داروهاي فاقد نسخه پزشکي و همچنين هرگونه بيماري رواني يا عدم تعادل روحي.
20 . موارد ناشي از امتناع يا تاخير بيمه شده يا اشخاص مسئول وي در انتقال به مراکز درماني و مورد توافق بخش پزشکي آن. » شرکت امدادرسان « پيشنهاد شده به وسيله
25 . درمان هاي توانبخشي
22 . پروتز، وسايل کمک ارتوپدي يا ارتودنسي و همچنين عينک.
20 . موارد ناشي از حاملگي و زايمان و عوارض ناشي از آن و يا سقط جنين
22 . موارد ناشي از باري که به خوبي بسته بندي يا شناسايي نشده و همچنين بار شکننده و يا موارد فاسد شدني.
21 . درمان آب گرم ،فيزيوتراپي ، آفتاب درماني و يا درمان به منظور زيبايي
26 . هزينه هاي مرتبط با اعمال جراحي و يا درمانهايي که از نظر پزشک معالج و پزشک تيم پزشکي شرکت کمک رسان يا بيمه گر ، بيمه شده مي تواند آنها را تا زمان مراجعت به کشور محل اقامت به تعويق بياندازد.
27 . بيماريهاي شيوع يافته در جهان ، اعلام شده سازمان بهداشت جهاني
21 . مساعدت يا جبران خسارت براي حوادث واقع شده در طول سفر، در هر يک از شرايط زير:
الف پيش از شروع اعتبار بيمه نامه –
ب با هدف انجام معالجات پزشکي. –
ج پس از تشخيص يک بيماري صعب العلاج. –
22 . هزينه هايي که در کشور محل اقامت بيمه شده پيش آيد، هزينه هايي که خارج از چارچوب اجراي بيمه انجام گيرد و در هر صورت هزينه هايي که پس از انقضاي بيمه نامه و يا پس از گذشت 22 روز متوالي از تاريخ شروع سفر، صرف نظر از مفاد بندهاي ضميمه يا مندرجات شرايط خصوصي بيمه نامه توسط بيمه شده تقبل گردد.
در صورتيکه به دليل قواي قهريه نتواند هر يک از خدماتي را که به طور » شرکت امدادرسان « اخص در اين بيمه نامه در نظر گرفته شده به مرحله عمل درآورد، از مسئوليت مبرا مي باشد.
فصل پنجم : شرايط فسخ و ابطال
1. براي ابطال يا کاهش مدت بيمه مسافرتي ،رويت اصل گذرنامه توسط بيمه گر الزامي است.
2. پس از خروج بيمه شده از کشور به هر مقصد و به هر منظور ، بيمه نامه به هيچ عنوان باطل و يا مدت آن کاهش نمي يابد.
0. در صورت انصراف بيمه شده از سفر ، بيمه نامه قابل ابطال بوده و حق بيمه با کسر 000 ر 20 ريال قابل برگشت مي باشد.
2. اين بيمه نامه در صورت عدم استفاده ) عدم دريافت رواديد ،انصراف از سفر و موارد مشابه( تا شش ماه از تاريخ صدور بيمه نامه قابل ابطال خواهد بود. بديهي است بعد از مدت مذکور ، بيمه نامه از درجه اعتبار ساقط و حق بيمه غير قابل برگشت مي باشد.
1. اگر بيمه نامه مسافرتي براي اخذ رواديد تهيه شده باشد:
4
در صورت عدم دريافت رواديد و ارائه نامه سفارت ، حق بيمه با کسر 000 ر 50 ريال قابل - برگشت مي باشد.
در زمان اعتبار رواديد بيمه نامه به هيچ وجه قابل ابطال نمي باشد. -
در صورت دريافت رواديد از کشورهايي که در فرم پيشنهاد قيد نگرديده است ، بيمه نامه به - هيچ عنوان باطل و يا مدت آن کاهش نمي يابد.
فصل ششم : ارجاع به داوري
طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امکان از طريق مذاکره حل و فصل نمايند.اگر اختلاف ازطريق مذاکره حل و فصل نشد مي توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه ،موضوع را حل و فصل نمايند . در صورت انتخاب روش داوري ،طرفين قرارداد مي توانند يک نفر داور مرضي الطرفين را نتخاب کنند.در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي الطرفين ،هر يک از طرفين داور انتخابي خود را به صورت کتبي به طرف ديگر معرفي مي نمايند.داوران منتخب ،داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف با اکثريت آرا اقدام به صدور راي داوري مي کنند.در صورتي که داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر يک از طرفين قرارداد مي توانند تعيين داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شوند.هر يک از دو طرف ،حق الزحمه داور انتخابي خود را مي پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي شود.
فصل هفتم : مهلت اقامه دعوا :
هر گونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه ، بايد حداکثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان ، فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش ، از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذکور ، ادعاي ناشي از اين بيمه نامه مسموع نخواهد بود . در صورت قطع شدن مرور زمان ،مدت باقيمانده مرور زمان ، يک سال اضافه خواهد شد.
فصل هفتم : اصل جانشيني
بيمه گر جانشين حقوق و اقدامات قانوني بيمه شده بر عليه مقصر حادثه اي است که در آن حادثه موظف به پرداخت خسارت و يا غرامت به موجب يکي از امتيازات پوشش داده شده در اين بيمه نامه تا حد هزينه متحمل شده و يا غرامت پرداخت شده ، خواهد بود.
شرکت بيمه پارسيان)سهامي عام(
5
بيمه شده محترم :
با تشکر از انتخاب بيمه نامه مسافرتي بيمه پارسيان و با اميد سفري خوش براي شما، لطفاً شرايط بيمه نامه را به دقت مطالعه فرماييد و در مورد صدور بيمه نامه و دريافت خسارت خود نکات ذيل را رعايت فرماييد:
الف (صدور بيمه نامه :
5. مدت هر سفر نمي تواند از 22 روز متوالي بيشتر باشد.
2.حوادث ناشي از ريسک هاي شغلي بيمه گذار ، تحت پوشش نمي باشند.
0.هزينه مربوط به بيماريهاي موجود ، مزمن و عود شونده و بيماريهايي که بيمه شده قبل از سفر به آنها مبتلا بوده است قابل پرداخت نمي باشد.
2. صدور الحاقيه کاهش مدت سفر صرفاً جهت بيمه نامه هايي که مدت پوشش آنها بيش از 22 روز باشد و به شرط ارائه اصل بيمه نامه و اصل گذرنامه و اتمام اعتبار ويزا و عدم پرداخت خسارت ،
امکانپذير است.
1. در صورت پرداخت خسارت بيمه شده در ايران ،کليه پرداخت ها به ريال و بر اساس نرخ ارز زمان وقوع خسارت مي باشد.
6.حداکثر مهلت استفاده از بيمه نامه جهت شروع سفر ،يکسال از تاريخ صدور بيمه نامه است و سفرهاي بعد از مهلت مذکور تحت پوشش نمي باشند.
ب (دريافت خسارت
در صورت وقوع خطرات و حوادث مشمول بيمه شامل بروز بيماري و يا صدمات جسماني ناشي از حوادث با توجه به شرايط بيمه نامه و در طول مدت اعتبار بيمه نامه در خارج از کشور و نياز به مراجعه
به مراکز درماني، لطفاً مراتب ذيل را رعايت فرماييد:
5. در موارد بستري در بيمارستان قبل از هر اقدامي و يا در اسرع وقت با شماره تلفن مندرج در صفحه آخر بيمه نامه )شرکت امدادرسان( تماس گرفته و پس از شرح واقعه و دريافت کد رهگيري، طبق راهنمايي شرکت "امدادرسان" اقدام نماييد.
2. در موارد سرپايي پس از تماس با شماره تلفن مندرج در صفحه آخر بيمه نامه و دريافت کد رهگيري شرکت امدادرسان جهت انجام معاينات پزشکي، پزشک معتمد خود را معرفي مي کند و بيمه شده فقط مبلغ فرانشيز بيمه نامه را پرداخت مي کند. در صورتيکه پس از تماس با شرکت امدادرسان تامين هزينه هاي درمان بيماري شما مورد تائيد آن شرکت قرار گرفت ولي پزشک، داروخانه، آزمايشگاه و يا مرکز درماني اي که طرف قرارداد با شرکت
امدادرسان باشد، در آن کشور وجود نداشت، براي دريافت هزينه هاي درمان انجام شده، پس از پرداخت هزينه ها، اصل قبوض با مهر و امضاء و کد رهگيري را به همراه ساير مدارک ذيل، به نمايندگي و يا مجتمع هاي بيمه اي مربوطه در ايران که بيمه نامه مسافرتي خود را خريداري نموده ايد، تحويل فرماييد. )مدارک بدون مهر و امضاء مراجع درماني و کد رهگيري به هيچ عنوان قابل بررسي نمي باشد(.
مدارک لازم جهت تشکيل پرونده و تسويه هزينه هاي درماني مورد تعهد در بيمه نامه مسافرتي
5. اصل بيمه نامه
2. اصل مدارک پزشکي به همراه مهر و امضاء
0. اصل قبوض و فيش هاي پرداختي با مهر و امضاء
2. تصوير خوانا از صفحه اول گذرنامه
1. تصوير خوانا از صفحات گذرنامه که تاريخ خروج از ايران، ورود به کشور مقصد و خروج از کشور مقصد و ورود به ايران )حتماً تاريخ ها کاملاً واضح و مشخص باشد و در صفحات گذرنامه ثبت شده باشد( در آن ثبت شده باشد و تصوير برگه ويزا.
6. شماره شباي بيمه شده )يا تصوير از صفحه اول دفترچه حساب بيمه شده که داراي شماره شبا باشد(
7. گزارش کامل وقوع حادثه و يا بروز بيماري شامل موارد ذيل که توسط بيمه شده و وکيل قانوني وي تنظيم شده باشد:
شهر و کشور محل وقوع حادثه، علت حادثه، تاريخ دقيق حادثه، ذکر نوع بيماري و تاريخ دقيق اقدامات درماني اعم از بستري در بيمارستان و يا درمان سرپايي، کل مبلغ هزينه هاي درمان انجام شده است ، کد رهگيري اخذ شده از شرکت امدادرسان، آدرس بيمه گذار در ايران و يک خط تلفن.
)در صورت عدم تماس با شرکت مذکور و نداشتن کد رهگيري به هيچ عنوان پرونده قابل بررسي نمي باشد(.
6
GENERAL CONDITIONS Part 1: DEFINTIONS
1. Insured Person Means
The policy holder.
2. Immediate Family Member Means
The spouse or fiancée , children (aged 18 years or less) or parents or accompany of the Insured person permanently residing with the Insured person.
3. Usual Country of Residence Means
The home of residence of an Insured in the Usual Country of Residence. In this case, Iran.
4. Illness
Any change in health diagnosed and confirmed by a legally recognized doctor during the life of the policy and which is not comprised in either of the two groups below:
4.1. Congenital disease: that exists at the moment of birth as a consequence of hereditary factors or complaints acquired during pregnancy.
4.2. Pre- existing disease: that the Insured suffered prior to the date of taking out the insurance.
5. Serious illness
A change in health that requires admission to hospital and which, in the opinion of the Company’s medical team, prevents the insured from continuing travel on the date planned, or which involves risk of death.
6. Injury
A medical problem caused by a sudden and severe external reason beyond the control of the Insured, within the validity period of this policy.
7. Serious injury
An injury which, in the opinion of the Company’s medical team, prevents the Insured continuing travel on the date planned, or which involves risk of death.
8. Cover
The company will immediately provide the insured, the assistance specified under the “Coverage” clause of this Insurance Policy for mishaps to occur due to unforeseen incidents during travels outside his/her Usual Country of Residence, provided that this occurrence does not take place outside the specified geographical boundaries and does not take place out of the prescribed travel duration between the validity dates of this policy. The scope of this policy becomes void when the travel causing the acquisition of this policy ends and / or the Insured arrives at his / her Usual Country of Residence whichever takes place first. The policies covering a long term shall be valid for each travel lasting for maximum 92 consecutive days.
Part 2: TRAVEL ASSISTANCE SERVICES
The Company will provide these Benefits only when the Insured is traveling outside the Usual Country of Residence up to a maximum of 92 consecutive days.
SECTION A: PERSONAL ASSISTANCE
1. Medical expenses and hospitalization abroad. In the event of illness or injury of the insured occurring outside the Usual Country of Residence, The Company will meet the usual, customary, necessary and reasonable costs of hospitalization, surgery, medical fees and pharmaceutical products, prescribed by the attending doctor.
The Company’s medical team will maintain the telephone contacts necessary with the centre and with the doctors attending to the Insured to supervise the provision of proper health care. EUR 25 excess is applicable per claim, except in case of bodily injury and / or hospitalization for at least 24 hours.
2. Transport or repatriation in the event of illness or accident sustained by the Insured during the course of a trip.
In the event of a n accident or sudden illness, the Company will take charge of transferring or repatriating the Insured to a properly equipped health centre or to his/ her usual country of residence. The company, through its medical team, will decide which health centre the Insured is transferred to or whether repatriation is necessary, depending on the situation or gravity of the state the latter is in. Afterwards, the Company’s medical team will maintain the telephone contacts necessary with the medical centre and with the doctors attending to the insured, and on the basis there of will decide whether to transfer or repatriate the Insured, and on the most suitable means of transport to use.
For minor or less serious illnesses or accidents, which in the opinion of the medical team do not require repartition, transfer will be performed in ambulance or another means of transport, to the place where adequate medical assistance can be provided.
3. Emergency Dental Care.
If necessary, the Company will provide the Insured with the dental assistance abroad. EUR 25 excess is applicable per claim. This coverage is restricted to the treatment of pain, infection and removal of the tooth affected.
4. Repatriation of the immediate family member traveling with the Insured.
Should the Insured be hospitalized due to sudden illness or accident for more than ten days or deceased, the Company will meet the cost in respect of one immediate family member accompanying the Insured at the moment of the event, having the same country of residence as the Insured, considering this immediate family member is unable to travel by his/ her own means of transport or the means of transport used for the initial trip.
5. Repatriation of mortal remains.
In the event of the death of the Insured, the Company will make the arrangements necessary of his/ her transport or repatriation and will meet the cost of the transfer expenses to the place of interment, cremation or funeral ceremony at his/ her usual country of residence.
Payment of expenses for interment, cremation or funeral ceremony is excluded from this guarantee.
6. Travel of one immediate family member. In the event that the Insured should be admitted to hospital for more than ten days as a result of an accident or illness covered in the policy, the Company will take charge of the transfer of a immediate family member from the usual country of residence of the Insured, including meeting the cost of the outbound and return journey to the place of hospitalization and the accommodation expenses there, up to a limit of EUR 85 per day for a maximum of 10 days.
7. Emergency return home following death of a close family member.
When the Insured has to cancel his/ her journey because of the death of a close family member (up to second grade), the Company will meet the cost of the travel to his/ her usual country of residence, whenever he/she is unable to travel by his/ her own means of transport or the means of
Transport hired for the trip. The insured shall furnish the evidence, documents. Or certificates of the event, which caused the journey to be cut short (death certificate).
8. Delivery or Medicines.
The company will cover the expenses of sending medicines, in case of emergency, which are prescribed by the Doctor of the beneficiary,
7
even if this prescription is previous to the trip, and are not available at the place where she / he is staying.
9. Relay of Urgent Messages and Medical Referral. The Company will take charge of relaying the urgent messages of the insured parties, relating to any of the events covered in the policy.
Under demand of the Insured, the assistance company provide the Insured with basic information such as: name of doctors, specialists, dentists or paramedical staff nearby, ambulances, with the exclusion of any medical diagnosis.
10. Advance of bail bond.
The Company will advance founds for any legal bond required on behalf of an Insured up to EUR 850.
The insured will be required to provided that the amount requested is deposited beforehand at the registered is deposited beforehand at the registered offices of the company in Iran, in the form of a bank check, transfer or in cash.
11. Advance of money. If, during a trip abroad, the Insured were deprived of cash as a result of robbery, loss of baggage, illness or accident, duly proved by the presentation of the corresponding documentary proof- receipts, certificates, formal complaints, etc.
- the Company shall arrange to forward up to 850 EUR, provided that the amount requested is deposited beforehand at the registered offices of the company in Iran, in the form of a bank check, transfer or in cash.
12. Loss of passport, Driving Licenses, National Identity Card abroad.
In the case of loss of the Insured party’s passport, driving license, national identity card while abroad ,the company will take charge of the expenses of the displacements necessary for obtaining a new passport , driving license,national identity card or equivalent consular document, up to EUR 200
13. Legal Defense
The Insurer will cover the expenses of legal defense abroad of the beneficiaries in the penal or civil procedures which are generated against the beneficiaries in the event of traffic accident. The maximum limit of the expenses of this service will be of 1500 EUR or equivalent.
SECTION B: COVERAGE FOR BAGGAGE
The guarantees relating to baggage and personal possessions that belong to the Insured persons are those listed in this article, and will be provided according to the conditions set out below.
In all cases, the original certificate of the carrier or complaint, reporting the occurrence of the loss/ accident must be furnished.
1. Compensation for in_ flight loss of baggage checked in.
The company will supplement the compensation, for which the carrier is liable up to a limit of EUR 200, as a sum of both compensation payments, for the collection of baggage and possessions checked in by each Insured, in the event of loss during the carriage by air perfumed by the carrier company, for the purpose of which the insured shall furnish a list of the contents including the estimated price and date of purchase of each item, as well as the settlement of the compensation payment by the carrier.
Compensation payment for loss will be calculated according to the procedure recommended by international carriage by air organizations.
The minimum period of time that must elapse for the baggage to be considered to have been lost once and for all will be that stipulated by the carrier company, with a minimum of 21 days .money , jewelry, debit and credit cards, and any type of document are excluded from this guarantee.
2. Compensation for delay in the arrival of luggage.
The company covers the delay of minimum 6 hours in the arrival of luggage from an Airline Company affiliated to the I.A.T.A in the event the luggage was registered, with a maximum of EUR 100, for the purchase of articles of basic necessity.In all the cases the justifying document of the occurrence of the accident certified by the Airline Company must accompany the claim.
3. Location and forwarding of baggage and personal effects.
The Company will furnish the Insured with advice on reporting the robbery or loss of his/ her baggage and personal possession, and will collaborate in arrangementsfor locating them. In the event that the aforesaid possessions should be recovered, the Company will take charge of forwarding them to the place of the trip plannedby the Insured or to his/ her usual country of residence. In this event, the Insured is under an obligation to return the compensation received for the loss in accordance with this policy.
SECTION C: DELAYED DEPARTURE
When the departure of the means of public transport contracted by the Insured for traveling is delayed by at least six hours, the Company, subject to presentation of the corresponding original invoices, shall reimburse any additional expenses incurred (transport and hotel accommodation, as well as meals) as a result of the said delay with the following limits:
1. Up to EUR 45, where the delay is in excess of six hours
2. EUR 45 more in the event of a delay in excess of twelve hours.
3. EUR 45 more in the event of a delay in excess of eighteen hours.
4. EUR 45 more in the event of a delay in excess of twenty four hours.
5. The maximum limit for all concepts under this cover is EUR 180.
This guarantee duly excludes any delay that is a direct consequence of a strike called by employees belonging to the airline company and /or the departure or arrival airports for the flight, or to service companies subcontracted by the same.Also excluded from this guarantee are those delays that occur on charter or non- regular flights. Such payment will be made on presentation of the relevant original invoices up to EUR 180 in the event of delay of more than 6 hours.
CONDITIONS AND LIMITATIONS APPLICABLE TO SECTION C
1. The Insured Person must obtain written confirmation from the carriers or their agents of the actual date and time of departure and the reasons for delay before a claim is considered under this section of the Policy.
2. Claims under this section shall be calculated from the actual time of departure of the conveyance on which the Insured person was booked to travel, as specified in the booking confirmation.
Part 3: LIABILITY CONDITIONS
1. In the event of any Claim the liability of the Company shall be conditional on the Insured claiming indemnity or benefit having complied with and continuing to comply with the terms of this Policy.
2. In the event of a claim under this Policy the Insured shall;
a. Take all reasonable precautions to minimize the loss.
b. As soon as possible telephone the Company to notify the claim stating the benefits required.
c. Freely provide the Company with all relevant information.
d. Make no admission of liability.
3. The Company is not liable in respect of any Benefit which would otherwise be payable under this Policy should there be another insurance in force covering the same benefits which predates this Policy,
8
4. Service provider co. Will not reimburse or consider reimbursing to insured, any expenses which were not previously approved. Previously approved expenses will have to include the claim number obtained from service provider. Prior to send the official receipts, and letter explaining the reason and circumstances of why the Travel Assistance Services for which expenses are claimed were not obtained from service provider Co. Directly. Part 4: GENERAL EXCLUSIONS
1. On a general basis for all the guarantees andCoverage, the consequences of the following are excluded from the guarantee object of this Agreement:
a) Those caused directly or indirectly by the bad faith of the insured, by his/her participation in criminal acts, or as a result of his/her fraudulent, seriously negligent or reckless actions. The consequences of the actions of the insured in a state of derangement or under psychiatric treatment are not covered either.
b) Extraordinary natural phenomena such as floods, earthquakes, landslides, volcanic eruptions, atypical cyclonic storms, falling objects from space and aerolites, and in general any extraordinary atmospheric, meteorological, seismic or geological phenomenon.
c) Events arising from terrorism, mutiny or crowd disturbances.
d) Events or actions of the Armed Forces or Security Forces in peacetime.
e) Wars, with or without prior declaration, and any conflicts or international interventions using force or duress.
f) Those derived from radioactive nuclear energy.
g) Those caused when the insured takes part in bets, challenges or brawls, save in the case of legitimate defense or necessity.
h) Illness or injuries existing prior to the claim.
i) Those that occur as a result of the participation by the insured in competitions, sports, and preparatory or training tests.
j) Engaging in the following sports: motor racing or motorcycle racing in any of its modes, big game hunting outside European territory, underwater diving using artificial lung, navigation in international waters in craft not intended for the public transport of passengers, horse riding, climbing, pot holing, boxing, wrestling in any of its modes, martial arts, parachuting, hot air ballooning, free falling, gliding and, in general, any sport or recreational activity that is notoriously dangerous.
k) Participation in competitions or tournaments organized by sporting federations or similar organizations.
l) Skiing and/or similar, winter and/or summer hazardous.
m) Permanent resident and students outside of Iran.
n) The use, as a passenger or crew, of means of air navigation not authorized for the public transport of travelers, as well as helicopters.
o) The accidents deemed legally to be work or labor accidents, consequence of a risk inherent.
2. In addition to the previous exclusions, the following benefits are not covered by this insurance:
a) The services arranged by the insured on his/her own behalf, without prior communication or without the consent of Insurance Company. Except in the case of urgent necessity.
In that event, the insured must furnish the Company with the vouchers and original copies of the invoices.
b) Illnesses or injuries arising from chronic ailments or from those that existed prior to the inception date of the policy.
c) Death as a result of suicide and the injuries or after – effects brought about by attempted suicide.
d) Those derived from illnesses or pathological states caused by the voluntary consumption of alcohol, drugs, toxic substances, narcotics or medicines acquired without medical prescription as well as any kind of mental illness or mental imbalance.
e) Those derived from renunciation of or delay, on the part of the insured or persons responsible for him/her, in the transfer proposed by the company and agreed by its medical service.
f) Rehabilitation treatments.
g) Prostheses, orthopedic material or orthesis and osteosynthesis material, as well as spectacles.
h) Those derived from pregnancy and childbirth, or for a complication therefore or voluntary termination of pregnancy.
i) Those derived from baggage that is not sufficiently well packaged or identified, as well as fragile baggage or perishable products.
j) Assistance or compensation for events that occurred during a trip that had commenced, in any of the following circumstances:
1. Before this insurance comes into force.
2. With the intention of receiving medical treatment.
3. after the diagnosis of a terminal illness.
k) Expenses that arise once the insured is at his/her usual country of residence, those incurred beyond the scope of application of the guarantees of the insurance, and, in any case, after the dates of the travel object of the Agreement have elapsed or after 92 days has elapsed since the start thereof, notwithstanding what is provided for in the Additional Clauses or in the Private or Special Conditions.
3. The Company is exempt of liability when, as a result of force majeure, it is unable to put into effect any of the benefits specifically envisaged in this policy. Part 5: cancelling policy
1. For cancelling insurance policy, the passport is required .Insurer just cancels policy in six month from the date of issuance of the policy.
2. After leaving the country (IRAN) to any destination, for any purpose, in any way, policy could not be canceled.
3. In case of cancellation of travel, the premium is refundable with deduction of 20.000 Rials.
4. If the policy is issued for the visa:
- If you do not receive the visa, with the invoice of embassy, the policy will be cancelled.
- If you receive the visa from any countries not listed in the proposed form, the policy will not be cancelled.
Part 6: Arbitration
The parties have to resolve the disputes through negotiation and if the dispute can not be settled through negotiation, by arbitration or go to court, they should resolve the problem. Part 7: The deadline for adductor the case
Any claims arising from this insurance policy, should be within two years from the date of expiration of policy and in the events of an accident within two years from the date of the incident. Part 8: principle of subrogation
Insurer is the successor of insured to the rights and legal actions against the culprit of incident.
PARSIAN INSURANCE CO.